JINR/VBLHEP
Dubna, Moscow region, Russia
Author
Sedykh, G.S.
Volkov, V.